Afdrukken

Managementteam

SAMENSTELLING

Wij werken momenteel aan een geïntegreerd Managementteam Stad-OCMW. De samenstelling daarvan zal hier weldra terug te vinden zijn.

BEVOEGDHEDEN

De wettelijke taken van het managementteam zijn de volgende:
• de stadssecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van
het voorontwerp van:
1. het organogram
2. de personeelsformatie
3. de rechtspositieregeling van het personeel (statuut)
4. de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
5. de beleidsnota van het budget
6. de verklarende nota van een budgetwijziging

• de financieel beheerder staat in voor het opstellen, in overleg met het
managementteam, van:
1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de
herziening ervan
2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de
budgetwijzigingen
3. het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen

• het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na
overleg met het managementteam. Het is onderworpen aan de goedkeuring van
de gemeenteraad.

• onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam
worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen , verificaties,
opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de
bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de gemeente van welke
aard ook.

• het team waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en
de werking van de gemeentelijke diensten en over de interne communicatie.

afdrukken