Afdrukken

Copyrights

Het stadsbestuur van Borgloon biedt u deze website www.borgloon.be en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het stadsbestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het wapenschild - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het stadsbestuur van Borgloon of aan de organisaties die het stadsbestuur van Borgloon hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie behoren toe aan het stadsbestuur van Borgloon.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Speelhof 10, 3840 Borgloon. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het stadsbestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

afdrukken