Overwelven van baangrachten

Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.
Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen of gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden afgeweken. Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen van baangrachten slechts toegestaan worden mits een schriftelijke toestemming van het stadsbestuur.
Indien schriftelijke toestemming van de gemeente wordt verleend bedraagt de breedte van de doorgang tot het betrokken perceel dmv een overwelving maximum vijf meter.

afdrukken