Milieuvergunningen/- meldingen

Ingevolge het decreet van 28 juni 1985 (en zijn latere wijzigingen) betreffende de milieuvergunningen en het uitvoeringsbesluit van 6 februari 1991 nl. het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) zijn tal van inrichtingen meldings- of vergunningsplichtig.
In Vlarem I is een lijst bijgevoegd van alle inrichtingen die meldings- of vergunningsplichtig zijn. Deze inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen afhankelijk van hun hinderlijkheid.
Elke verandering aan een reeds vergunde inrichting dient telkens te worden gemeld of vergund afhankelijk van de impact van de wijzigingen. Indien een vergunde of gemelde inrichting wordt overgenomen door een andere exploitant dient dit ook te worden gemeld.

Klasse 3: inrichtingen die meldingsplichtig zijn:
De melding dient voorafgaandelijk ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van een meldingsformulier te verkrijgen bij de milieudienst. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van deze melding.
Voor particuliere woningen zijn o.a. volgende zaken meldingsplichtig :
• stookolietanken vanaf 5.000 liter
• propaangastanken vanaf 300 liter
• het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten ed.
• het houden van 5 tot 10 volwassen honden.

Handelaars/winkels/bedrijven:
Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 3:
• slagerijen
• schrijnwerkerijen met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
• bakkerijen met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
• het wassen van minder dan 25 voertuigen per dag
• onderhoud aan wagens met gebruik van (g)één schouwput of brug

Klasse 2: inrichtingen die vergunningsplichtig zijn:
Een milieuvergunning klasse 2 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier ( te verkrijgen bij de milieudienst) bij het College van Burgemeester en Schepenen. Een milieuvergunning moet aangevraagd en verkregen worden voor de ingebruikname.
Een milieuvergunningsaanvraag dient in 7-voud te worden ingediend.
De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 2 bedraagt 105 kalenderdagen. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag wordt gedurende 30 dagen bekend gemaakt. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg.

De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.
Belangrijk op te merken is dat Vlarem I geen onderscheid maakt of de activiteit kadert in een hobby, bijberoep of hoofdberoep.

Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 2:
• bakkerijen met meer dan 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
• schrijnwerkerijen met meer dan 10 kW (tot en met 200 kW) geïnstalleerd vermogen aan machines
• het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten ed.
• het houden van meer dan 10 volwassen honden
• feestzalen en lokalen met dansgelegenheid van meer dan 100 m² (sanitair, inkomhal ed. inbegrepen)
• allerhande bedrijvigheden van meer dan 10 kW tot en met 200 kW
• garages met meer dan 1 schouwput of brug
• fruitbedrijven


Klasse 1: inrichtingen die vergunningsplichtig zijn:
Een milieuvergunning klasse 1 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier (te verkrijgen bij de milieudienst) bij de Bestendige Deputatie van Limburg.
De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse bedraagt 110kalenderdagen. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met 2 maanden. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tevens worden alle eigenaars van de percelen binnen een straal van 100 meter aangeschreven. Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 wordt gedurende 30 dagen bekendgemaakt. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu.
De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.
Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 1:
• allerhande bedrijvigheden met meer dan 200 kW
• benzinestations


Koppeling bouw- en milieuvergunning:
Goed om weten is dat er een koppeling bestaat tussen de bouw- en milieuvergunning. Dit wil zeggen dat de bouwvergunning voor een inrichting waarvoor eveneens een melding dient te gebeuren of een milieuvergunning dient te worden afgeleverd, geschorst wordt zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd.
In praktijk betekent dit dat u best beide procedures tegelijkertijd laat lopen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.


Milieuvergunningsvoorwaarden:
Elke activiteit/handeling is onderworpen aan de algemene voorwaarden opgesomd in Vlarem II (besluit van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en zijn latere wijzigingen).
Per sector worden er in het Vlarem II sectorale voorwaarden opgelegd. Voor inrichtingen klasse 1 en 2 kan de vergunningverlenende overheid, indien nodig, bijkomende voorwaarden opleggen, specifiek gericht op het bedrijf en zijn omgeving.


Gelieve een afspraak te willen maken met de milieudienst indien je meer informatie wenst aangaande milieuvergunningen of indien je een vergunning wenst aan te vragen.


Annvraagformulieren:
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de milieudienst ofwel via www.emisvito.beafdrukken