Vergunningen voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen

Het bouwkundig erfgoed omvat de monumenten en de stads- en dorpsgezichten. De Vlaamse overheid ziet toe op het beheer van dit onroerend erfgoed. Dit doet ze door alle wijzigingen die er aan gebeuren op te volgen en zo te verzekeren dat de erfgoedwaarde niet verloren gaat.
Wat betreft vergunningen voor werken aan beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten zijn er twee mogelijkheden:

Er is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor de werkzaamheden:
Wanneer u werkzaamheden wil uitvoeren dan vraagt u best in eerste instantie bij de dienst ruimtelijke ordening na of u voor die werken een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft.
Is dit het geval, dan dient u uw stedenbouwkundige aanvraag in (Bouwen en verbouwen).
Alle werkzaamheden aan een beschermd monument of goed gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, die vergunningsplichtig zijn volgens het decreet op de Ruimtelijke Ordening worden voor advies voorgelegd aan Onroerend Erfgoed Limburg. Dit gebeurt door de stad zelf. U hoeft hiervoor dus geen bijkomende stappen te ondernemen.

Er is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor de werkzaamheden:
Indien volgens de dienst ruimtelijke ordening geen stedenbouwkundige vergunning vereist is kan het nog zijn dat u voor de werkzaamheden een schriftelijke vergunning nodig heeft van Onroerend Erfgoed. Zo zijn voor beschermde monumenten bijvoorbeeld heel wat werkzaamheden aan interieurs vergunningsplichtig en gelden in stads- en dorpsgezichten bijvoorbeeld bijkomende voorschriften voor bomen en struiken.
Dien in dit geval uw vergunningsaanvraag in bij Onroerend Erfgoed Limburg in de provincie waar uw beschermde eigendom gelegen is. Voor Borgloon is dit:
Vlaamse Overheid
Ruimte en Erfgoed
Onroerend Erfgoed Limburg
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 HASSELT
tel. 011 74 22 20
fax 011 74 22 39
In de aanvraag omschrijft u zo nauwkeurig mogelijk de werken, de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd en geeft u de begin- en einddatum van de werken aan. Indien mogelijk is het best de aanvraag met foto's en tekeningen aan te vullen.
Binnen de twintig dagen nadat zij de aanvraag ontvangen hebben, deelt de cel u schriftelijk mee of uw aanvraag volledig was of niet en indien niet, welke gegevens u nog dient toe te voegen. Vernam u na twintig dagen nog niets, dan gaat u best na of uw aanvraag goed is aangekomen. Binnen de dertig dagen nadat zij een volledige of vervolledigde aanvraag ontvangen hebben, levert de cel u de benodigde vergunning af of deelt zij u mee dat de vergunning geweigerd wordt. Heeft u na dertig dagen nog geen vergunning of weigering ontvangen, dan mag u er van uit gaan dat de vergunning werd toegestaan.
Start pas met de werken, nadat u de schriftelijke vergunning verkregen heeft en voer de werken uit volgens de voorwaarden die in de vergunning aangegeven worden.

afdrukken