Aanvang der werken

De aannemer:
Als bouwheer is het belangrijk te weten dat je werken laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer. Deze registratie is niet alleen belangrijk om aanspraak te kunnen maken op eventuele premies of om van een verlaagd BTW-tarief te kunnen genieten.
De registratie van een aannemer biedt echter geen kwalitetiswaarborg, maar wijst er toch op dat hij in regel is met zijn sociale en fiscale verplichtingen. Beginnende zelfstandigen dienen voor het bekomen van een registratienummer te beschikken over de nodige diploma’s en bekwaamheidsbewijzen. Om na te gaan of een aannemer geregistreerd is, kunt u zich wenden tot het Ministerie van Financiën tel. 0221 024 70 of 0221 024 73.

Als u toch een beroep zou doen op een niet-geregistreerde aannemer, dan kunt u als medecontractant aangesproken worden voor het betalen van eventueel door de aannemer verschuldigde belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid.

De veiligheidscoördinator:
Sinds 1 mei 2001 moet er voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen, zoals een bouwwerf, een veiligheidscoördinator worden aangesteld zodra er twee aannemers (gelijktijdig of achtereenvolgens) op een bouwterrein werken. Ook een leverancier van beton bijvoorbeeld moet men beschouwen als een aannemer. De veiligheidscoördinator is zowel betrokken bij de ontwerpfase als bij de uitvoering. Voor werken voor rekening van een particulier is het de architect die de veiligheidscoördinator aanstelt. Als u voor uw werken geen beroep moet doen op een architect, dan moet de eerste aannemer die met u, als bouwheer, een contract afsluit, de veiligheidscoördinator aanstellen. Als de aannemer aan de welomschreven voorwaarden daarvoor voldoet, mag hijzelf als veiligheidscoördinator optreden.
Let op: ook voor werken waaraan een prijskaartje hangt van minder dan € 25 000,00 moet er een veiligheidscoördinator worden aangesteld. In prijsopgaven voor werken waarvoor je verplicht bent met een veiligheidscoördinator te werken, moeten de kosten voor specifieke acties, maatregelen en materialen voor de veiligheid apart worden vermeld. Per bouwwerf moet er ook een veiligheids en gezondheidsplan worden opgesteld en moet er een coördinatiedagboek worden bijgehouden.

De EPB-verslaggever:
Sinds januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Concreet wil dat zeggen dat voor alle (ver)bouw(ings)projecten die na die datum worden aangevraagd een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie gehaald moet worden. In een nieuwbouw zal ook een minimale en gecontroleerde ventilatie verplicht worden. Deze maatregelen beperken het energieverbruik in het gebouw en zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit van de woning. Ze zijn tevens de vervanger van de vroegere isolatieregelgeving.
De voordelen zijn voor u …
• U bekomt een jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur
• U heeft een gezonde woning met meer comfort
• De woning krijgt een meerwaarde op de verkoop- en verhuurmarkt
… en voor het leefmilieu.
Door minder energie te verbruiken vermindert ook de hoeveelheid rookgassen die de lucht wordt ingeblazen. Minder CO2-uitstoot vermindert dan weer het broeikaseffect.

Indien je plannen hebt voor het indienen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, weet dan dat uw woning zal moeten voldoen aan de gestelde eisen. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt gedeeld door 3 partijen:
• De aangifteplichtige: dat bent u als bouwheer, of bij sleutel-op-de-deur de bouwpromotor. De aangifteplichtige moet de gestelde eisen naleven en wordt daarin bijgestaan door de architect.
• De architect: zorgt ervoor dat in de bouwplannen de vereiste maatregelen zijn geïntegreerd en hij/zij volgt ook de uitvoering van de maatregelen op;
• De verslaggever: gaat na of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen en maakt de aangifte op. Hij/zij is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de eisen. Architect en verslaggever kunnen één en dezelfde persoon zijn.

Concreet betekent dit dat:
• Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de stad een verklaring van de aanvrager wordt toegevoegd op het aanvraagformulier, mbt. deze energieprestatieregelgeving;
• Ten laatste 8 dagen voor de start van de werken een startverklaring ingediend wordt. Deze verklaring bevat: een bewijs van aanstelling van een verslaggever en een verklaring van de architect mbt. de doorrekening van de energieprestatie-eisen;
• Ten laatste 6 maanden na ingebruikneming van het gebouw de verslaggever een conformiteitsattest opstelt en dit bezorgt aan de Energieprestatiedatabank.

Het niet naleven van de energieprestatieregelgeving kan een boete tot gevolg hebben.
Veelgestelde vragen, wettelijke bepalingen, praktijkvoorbeelden en infofolders kan je vinden op www.energiesparen.be

Uitzetten bouwlijn:
Voor het uitzetten van de bouwlijn, de rooilijn (dit is de grens tussen de openbare weg en uw aangrenzende privé-eigendom) en voor het aanduiden van het hoogtepeil, neemt u het best geruime tijd vóór de aanvang van de werken contact op de technische dienst. Tegelijkertijd met uw stedenbouwkundige vergunning ontvangt u hiervoor de nodige aanvraagformulieren.
Het uitzetten van de bouwlijn voor percelen langs een gemeenteweg dient verplicht te gebeuren door de technische dienst van de gemeente. Hiervoor dient u een bedrag van € 50,00 te betalen.

Nutsleidingen:
Voor de volgende nutsvoorzieningen kun je bij de dienst ruimtelijke ordening of technische dienst een aanvraagformulier bekomen:
- Energiesteen: De energiesteen is een stel buizen in een plastieken gietvorm die je in je fundering kan inmetselen en waar je dan later de leidingen en kabels voor de verschillende nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, telefoon en teledistributie gemakkelijk kan doorsteken, zonder opnieuw te moeten boren of breken. Infrax stelt deze energiesteen gratis ter beschikking via het stadsbestuur.
Na het bekomen van je bouwvergunning kan je deze steen GRATIS afhalen op de technische dienst.
- waterleiding: neem voor de aanvang van de bouwwerken contact op met het waterleidingsbedrijf zodat je tijdig de nodige voorzieningen kan treffen. Je moet je wenden tot de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt – tel. 011 28 06 11.
- electriciteit: De aanvraag voor aansluiting op het elektrisch net moet tijdig gebeuren soms voor de aanvang van de werken als u een werfaansluiting wenst, en dit bij C.V. Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt – tel. klik hier
- teledistributie: Bij C.V. Infrax – tel. klik  hier
- riolering: Huishoudelijk afvalwater (toilet, wasmachine, lavabo’s, …) en regenwater worden verplicht gescheiden afgevoerd naar de openbare riolering. De plaatsing van een septische put is in principe verplicht voor die rioleringsleidingen die niet rechtstreeks naar een zuiveringsstation gaan. Het is belangrijk dat de septische put op een gemakkelijk bereikbare plaats in de grond steekt. Hij moet immers regelmatig geledigd worden (volgens VLAREM jaarlijks) door een gespecialiseerde firma. Voor de aanvraag tot aansluiting op de riolering dient u zich te wenden tot Infrax. De aansluiting kost € 598,95 en dient bij Infrax betaald te worden vanaf de eerste aanvraag bij hen (electriciteit of aardgas).
- aardgas: Indien u interesse heeft voor aardgas, dient u zich eveneens te wenden tot Infrax tel. klik hier, best zo vroeg mogelijk tijdens de voorbereiding van uw bouwwerken, zodat kan nagegaan worden of de woning onmiddellijk kan worden aangesloten of dat het aardgasnet eerst moet worden uitgebreid.
- telefoon: Aanvragen voor aansluiting op het telefoonnet gebeuren bij een telefoonmaatschappij.

afdrukken