Aanvragen en vergunningen

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch.
Wat je kan bouwen of verbouwen is afhankelijk van de ligging van het perceel. Informeer bijgevolg alvorens met het ontwerp te starten over de stedenbouwkundige voorschriften op de dienst ruimtelijke ordening. Voor sommige percelen zijn de voorschriften erg gedetailleerd, voor andere zijn enkel de voorschriften van het gewestplan van toepassing.
Voor heel wat werken heb je echter geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Klik hier voor meer informatie.
De dienst ruimtelijke ordening kan voor u uitzoeken of u al dan niet een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.
Ook dient u niet altijd een beroep te doen op de medewerking van een architect. Voor meer informatie klik hier. Ook hier kan de dienst ruimtelijke ordening u wegwijs maken in de reglementering hieromtrent.

De stedenbouwkundige vergunning:

Wanneer aanvragen?
In principe dient u voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat je niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook:
- om een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingené
- om een constructie af te breken
- om te verbouwen.
Het begrip ’bouwen‘ is dus heel ruim. Onder volgende link kan je de werken raadplegen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.
Hoe aanvragen?
Afhankelijk van de aanvraag zijn er 3 mogelijkheden:
- Een eenvoudig dossier (zonder medewerking architect)
dient volgende items in viervoud te bevatten:
• vergunningsaanvraagformulier•
• tekeningen geplande werken op schaal inhoudende een inplantingsplan, plattegronden en gevelaanzichten•
• min. 3 kleurenfoto‘s.
- Een uitgebreid dossier (met medewerking van een architect) dient volgende items te bevatten:
• vergunningsaanvraagformulier in viervoud•
• beschrijvende nota in viervoud•
• tekeningen (in 7-voud) van de geplande werken op schaal inhoudende een ligginsplan, omgevingsplan, inplantingsplan, min. 1 terreinprofiel, plattegronden, gevelzichten, min. 1 doorsnede•
• min. 6 kleurenfoto‘s in viervoud‘
• statistisch formulier in viervoud•
• aanstiplijst hemelwater in viervoud•
• recent kadastraal plan in viervoud.
- Een dossier voor technische werken of terreinaanlegwerken dient volgende items te bevatten:
• vergunningsaanvraagformulier in viervoud•
• beschrijvende nota in viervoud•
• tekeningen (in 7-voud) van de geplande werken op schaal inhoudende een ligginsplan, omgevingsplan, inplantingsplan, min. 1 terreinprofiel, plattegronden, buitenaanzichten van de bovengrondse constructies, min. 1 doorsnede•
• min. 6 kleurenfoto‘s in viervoud‘
• recent kadastraal plan in viervoud.
De stedenbouwkundige aanvraag wordt aangetekend verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening.
Voor meer informatie en de bijhorende aanvraagformulieren klik hier.

Procedure?
- volledigheidscontrole: De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat, na ontvangst van uw aanvraag, na of ze volledig is. Als de aanvraag volledig is, dan stuurt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u hiervan binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging.
Als de aanvraag niet volledig is, dan brengt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u binnen veertien dagen daarvan op de hoogte. Hierbij vermeldt hij waarom uw aanvraag niet volledig is. De vergunningsprocedure wordt hiermee definitief stopgezet. Als binnen veertien dagen geen kennisgeving is verzonden, dan wordt het dossier geacht administratief volledig en ontvankelijk te zijn.
Op het volledigheidsbewijs wordt aangegeven of een openbaar onderzoek zal gehouden worden.
- openbaar onderzoek: Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. De volledige procedure is uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse Regering. Het schepencollege zal zich moeten uitspreken over eventuele bezwaren. Is het bezwaarschrift gegrond of niet? Bezwaren leiden dus niet automatisch tot een weigering van uw aanvraag.
- adviezen inwinnen: Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Sommige adviezen zijn zelfs bindend, voorzover ze negatief zijn of voorwaarden opleggen (Onroerend Erfgoed, AWV). Deze adviezen dienen steeds binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag verstuurd te zijn naar het college van burgemeester en schepenen. Als geen advies is verleend binnen die termijn, mag het college aan de adviesvereisten voorbijgaan.
- beslissing van het schepencollege: de stedenbouwkundig ambtenaar zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met de eventuele bezwaren, de eventuele adviezen, de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling, de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...). Hij maakt hiervan een verslag op dat door het schepencollege gevolgd of weerlegd wordt.
Het schepencollege zendt u binnen 75 dagen na de datum van indiening van de aanvraag de beslissing. Gelijktijdig zendt het college van burgemeester en schepenen een afschrift van de beslissing samen met het volledige dossier naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en een afschrift van de beslissing naar de instanties die advies dienden uit te brengen.
Het schepencollege kan voor projecten waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, beslissen tot een eenmalige verlenging van de termijn met 30 dagen. Het college zendt u deze beslissing vóór het verstrijken van de termijn van 75 dagen.
Als binnen de termijn van 75 dagen (105 dagen in geval van verlenging), de beslissing niet is verzonden, wordt dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering.
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar brengt u hiervan op de hoogte binnen tien dagen na afloop van bovenvermelde termijn.
Wordt uw aanvraag geweigerd of stilzwijgend geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de deputatie.
Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, als u niet binnen 25 dagen na de datum van verzending van de beslissing op de hoogte werd gebracht van de instelling van een beroep bij de deputatie of van een schorsing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
Wordt beroep ingesteld (bijvoorbeeld door omwonenden), dan moet u natuurlijk wachten met bouwen tot de deputatie beslist over uw aanvraag.

Geldigheidsduur?
De vergunning vervalt:
1° als u binnen twee jaar niet daadwerkelijk met de verwezenlijking van de vergunning van start bent gegaan. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning definitief werd verkregen,
2° als de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken,
3° als het gebouw niet winddicht is binnen drie jaar na de aanvang van de werken (indien het om gebouwen gaat).
Als de vergunning betrekking heeft op twee of meer afzonderlijke gebouwen, dan vervalt de vergunning enkel voor de gebouwen waarvoor niet is voldaan aan al deze voorwaarden.
De vervaltermijnen worden geschorst wanneer er een procedure bij de Raad van State loopt.
Als ook een milieuvergunning of een melding nodig is, dan wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend, of de melding niet is gebeurd. In dit geval gaat de vervaltermijn pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd. Wordt de milieuvergunning geweigerd, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning op de dag van de weigering in laatste aanleg.

Kostprijs?
De vergoeding voor een stedenbouwkundige aanvraag bedraagt € 25,00 voor aanvragen met een eenvoudige dossiersamenstelling en € 50,00 (per woongelegenheid) voor aanvragen met een uitgebreide dossiersamenstelling. Indien er een openbaar onderzoek georganiseerd wordt dient u bijkomend een vergoeding van € 85,00 te betalen.
De overschrijvingsformulieren worden u, samen met het volledigheidsbewijs, per post bezorgd.

De verkavelingsvergunning en wijziging verkavelingsvergunning:

Wanneer aanvragen?
Wanneer je een perceel grond, gelegen in bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een verkavelingsvergunning beschikken. Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste inrichtingen die voor bewoning kunnen dienen, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen. Een verkavelingsvergunning kan eveneens aangevraagd en verleend worden met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.
Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning worden de stedenbouwkundige voorschriften, horende bij de verkaveling, mee afgeleverd. In sommige gevallen kunnen deze voorschriften achteraf gewijzigd worden. Hiervoor dient u een aanvraag tot wijziging verkavelingsvergunning in te dienen.

Hoe aanvragen?
Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...
Om als volledig te worden beschouwd, moet een dossier van een verkavelingsaanvraag in viervoud ingediend worden en ten minste volgende stukken bevatten:
- aanvraagformulier
- eigendomsattest, waaruit duidelijk blijkt dat de aanvrager eigenaar van de gronden is, dan wel door de eigenaar gemachtigd is
motivatienota
- liggingsplan op schaal 1:25.000
- omgevingsplan op schaal 1:2.500 of groter met voorstelling van de bestaande toestand en de nieuwe toestand
- verkavelingsontwerp, op schaal 1:500
- stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de gehele verkaveling en haar verschillende onderdelen, eventueel gegroepeerd per onderdeel. De voorschriften dienen verplicht weergegeven in tabelvorm, met in de linkerkolom een toelichting per voorschrift en in de rechterkolom de bindende bepalingen
- 6 of 12 foto‘s afhankelijk van het aantal loten.
Afhankelijk van de aanvraag dienen er bijkomende stukken bijgevoegd te worden. U kan dus best even hier checken of bij de dienst woon- en leefomgeving.

Bij een wijziging van verkaveling dient het vergunningsaanvraagformulier tevens mee ondertekend te worden door alle eigenaars van een kavel(s) in de verkaveling. Zoniet, dienen alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet mee ondertekenen, per aangetekende brief van de aanvraag op de hoogte gebracht te worden. De postbewijzen hiervan dienen dan ook in viervoud bij de aanvraag gevoegd te worden.
De verkavelingsaanvraag wordt aangetekend verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen.

- Procedure?
- volledigheidscontrole: De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat, na ontvangst van uw aanvraag, na of ze volledig is. Als de aanvraag volledig is, dan stuurt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u hiervan binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging.
Als de aanvraag niet volledig is, dan brengt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u binnen veertien dagen daarvan op de hoogte. Hierbij vermeldt hij waarom uw aanvraag niet volledig is. De vergunningsprocedure wordt hiermee definitief stopgezet. Als binnen veertien dagen geen kennisgeving is verzonden, dan wordt het dossier geacht administratief volledig en ontvankelijk te zijn.
- openbaar onderzoek: Voor alle verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, behalve als de aanvraag ligt binnen een bijzonder plan van aanleg (bpa) of binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). Dat onderzoek gebeurt om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Het schepencollege zal zich moeten uitspreken over eventuele bezwaren. Is het bezwaarschrift gegrond of niet? Bezwaren leiden dus niet automatisch tot een weigering van uw aanvraag.
- adviezen inwinnen: Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Sommige adviezen zijn zelfs bindend, voorzover ze negatief zijn of voorwaarden opleggen (Onroerend Erfgoed, AWV). Deze adviezen dienen steeds binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag verstuurd te zijn naar het college van burgemeester en schepenen. Als geen advies is verleend binnen die termijn, mag het college aan de adviesvereisten voorbijgaan.
- beslissing van het schepencollege: De stedenbouwkundig ambtenaar zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: de eventuele bezwaren, de eventuele adviezen, de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling en de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...). Hij maakt hiervan een verslag op dat door het schepencollege gevolgd of weerlegd wordt. Het schepencollege zendt u binnen 150 dagen na de datum van indiening van de aanvraag de beslissing. Gelijktijdig zendt het college van burgemeester en schepenen een afschrift van de beslissing samen met het volledige dossier naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en een afschrift van de beslissing naar de instanties die advies dienen uit te brengen. Het college zendt u deze beslissing vóór het verstrijken van de termijn van 150 dagen. Als binnen de termijn van 150 dagen (180 dagen in geval van verlenging), de beslissing niet is verzonden, wordt dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering.
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar brengt u hiervan op de hoogte binnen tien dagen na afloop van bovenvermelde termijn. Wordt uw aanvraag geweigerd of stilzwijgend geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de deputatie.
Wordt beroep ingesteld (bijvoorbeeld door omwonenden), dan blijft uw beslissing ongeldig tot na de beslissing van de deputatie.
U dient uw beslissing gedurende 30 dagen aan te plakken op de plaats waarop de vergunninsaanvraag betrekking heeft. De aanplakking dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de beslissing van het college.
Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf datum aanplakking van de beslissing, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een beroep bij de deputatie of van een schorsing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Geldigheidsduur?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verkavelingen met wegenaanleg en verkavelingen zonder wegenaanleg. Nieuwe verkavelingen (vergund na 1 mei 1995) met wegenaanleg vervallen indien:
- de wegenbouwwerken niet werden opgeleverd binnen 5 jaar na afgifte vergunningó
- binnen 10 jaar na afgifte van de vergunning niet min. 1/3 van de percelen werd geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrechtó
- binnen 15 jaar na afgifte van de vergunning niet min. 2/3 van de percelen werd geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht .
Nieuwe verkavelingen zonder wegenaanleg vervallen indien:
- binnen 5 jaar na afgifte vergunning niet min. 1/3 van de percelen werd geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrechtó
- binnen 10 jaar na afgifte vergunning niet min. 2/3 van de percelen werd geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht.

Kostprijs?
De vergoeding voor een verkavelingsaanvraag bedraagt € 30,00 per bebouwbaar perceel. Bijkomend dient voor het openbaar onderzoek een vergoeding van € 85,00 betaald te worden. De overschrijvingsformulieren worden u, samen met het volledigheidsbewijs, per post bezorgd.

• Reglement Infrax
Netwerkbeheerder Infrax heeft een reglement waaraan alle verkavelingen dienen te voldoen. U kan dit terugvinden onder volgende link.

afdrukken