Bouwen en verbouwen

Borgloon is de vijfde gemeente in Limburg die het (bouw)vergunningenbeleid in eigen handen heeft. Onze stad mag vanaf 1 september 2007 zelfstandig beslissen over de meeste stedenbouwkundige aanvragen, en dit zonder tussenkomst van een hogere overheid (stedenbouw).
Dit wil zeggen dat Borgloon beschikt over de vijf voorwaarden die nodig zijn om te fungeren als ontvoogde gemeente:

- een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

- een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

- een conform verklaard plannenregister

- een vastgesteld vergunningenregister

- een register van de onbebouwde percelen.

Belangrijke informatie voor (ver)bouwers inzake bouw- en sloopafval:
In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dit kan door selectief te slopen. Hieronder kan jij de spelregels hieromtrent vinden.

Steenfractie recycleren:
De hoeveelheid verontreinigend bouw- en sloopafval kan jij verminderen door de belangrijkste fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton. Een belangrijke voorwaarde is dat de steenfractie niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. De verschillende afvalstoffen worden apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkings-bedrijven.

Gevaarlijke afvalstoffen verwijderen:
Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen selectief inzamelen:
Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, en zo meer, het best afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere afvalstromen die we maximaal kunnen benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren.
De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat de afvalstoffen niet eerst gesorteerd moeten worden alvorens ze te recycleren.

Wanneer selectief slopen:
Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen.
Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals bij het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie het best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.


Informatiepunt duurzaam bouwen en wonen
Gaat u bouwen of verbouwen?
Bent u van plan om milieuvriendelijke of energiebesparende maatregelen te nemen in uw woning?
Heeft u vragen over de verschillende premies waar u recht op heeft?
Wil u weten welke duurzame investeringen u kan doen om minder energie te verbruiken én geld te besparen?
Dan kan u terecht bij het gemeentelijk informatiepunt duurzaam bouwen en wonen, horende bij de dienst Woon- en Leefomgeving !

Voor brochures over duurzaam bouwen en verbouwen www.wegwijzerduurzaambouwen.be

Voor premies i.v.m bouwen en verbouwen www.energiesparen.be
afdrukken