Informeren bij de gemeente

U laat uw oog vallen op een te koop staande woning of op een perceel grond dat u aanspreekt om er het huis van uw dromen te bouwen. Alvorens over te gaan tot de aankoop is het belangrijk je degelijk te informeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Informeer voor de aankoop van een perceel grond steeds wat de bestemming van de grond is en welke bouwvoorschriften op het perceel rusten. Indien het perceel reeds bebouwd is kan je best nagaan of het pand vergund werd en of het pand in overeenstemming is met de vergunde plannen. Weet dat bouwmisdrijven die eventueel op een pand rusten, door een nieuwe koper worden overgenomen. Op voorhand grondig informeren is bijgevolg de boodschap! Al deze gegevens kan je terug vinden in het plannen- en vergunningenregister dat op de dienst ruimtelijke ordening ter inzage ligt.

Indien u een woning koopt die gelegen is buiten het woongebied, koopt u een zonevreemde woning. Zonevreemde woningen zijn meestal oude woningen die gebouwd werden voor de invoering van de gewestplannen, beter gezegd: de woning stond er alvorens de bestemming voor dit perceel werd vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders dan “illegaal”. Illegale woningen zijn woningen gebouwd zonder bouwvergunning. De meeste zonevreemde woningen zijn volledig legaal tot stand gekomen. Wel legt de wetgeving op Vlaams niveau beperkingen op rond zonevreemde constructies.

Lees hier meer over zonevreemde woningen

In het historische Borgloon is de kans groot dat uw pand bij wet beschermd is als monument, gelegen is binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook dit is belangrijk om weten alvorens u overgaat tot de aankoop van een perceel of pand.
 
Lees hier meer over onroerend erfgoed


Plannen- en vergunningenregister:
Door het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zijn alle gemeenten en steden verplicht om een plannenregister bij te houden. Het plannenregister is een informatiebestand voor het hele grondgebied van de stad, dat alle plannen (ruimtelijke plannen) weergeeft die van toepassing zijn op een specifiek kadastraal perceel. Het plannenregister moet conform verklaard worden door de Vlaamse regering. Het plannenregister van Borgloon werd op 17-05-2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
Het register ligt ter inzage voor de burger. Tegen vergoeding kan je een uittreksel opvragen. In dat uittreksel vind je volgende informatie:
• de stedenbouwkundige verordeningen•
• de bestemming en de voorschriften zoals vastgelegd in de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan.
Naast het plannenregister dient de stad ook een vergunningenregister bij te houden, dat tevens ter inzage ligt voor het publiek. Dit register is een digitaal gegevensbestand met perceelsgebonden informatie over de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van een stad. Het ontwerp vergunningenregister werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar op 30-05-2007. Het vergunningenregister wordt continu verder aangevuld.

Het bevat voor het hele grondgebied minstens de volgende informatie, zoveel mogelijk per kadastraal perceel:
• het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam•
• de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen/weigeringen oude en nieuwe procedure
• de aanvragen tot verkavelingsvergunning/wijziging verkavelingsvergunning en de afgeleverde verkavelingsvergunningen/weigeringen oude en nieuwe procedure
• de afgeleverde stedenbouwkundige attesten•
• de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt werd met betrekking tot inbreuken op het decreet + het vonnis of arrest.
Conform het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken (belastingsreglement) wordt er voor een uittreksel uit het plannenregister €32,50 per kadastraal perceel gevraagd en voor een uittreksel uit het vergunningenregister eveneens € 32,50 per kadastraal perceel. Deze uittreksels kunnen schriftelijk of per mail aangevraagd worden op de dienst ruimtelijke ordening (contactgegevens).


Bouwmisdrijven:
Bij de aankoop van een bestaande woning is het belangrijk inlichtingen in te winnen over de bestaande bouwvergunning(en). Indien er immers bouwovertredingen zijn begaan in het verleden, dan koopt u deze als het ware mee over.
Wat als er een bouwmisdrijf gepleegd is?
Dan is het alsnog mogelijk om een regularisatie-aanvraag in te dienen. Of men deze aanvraag gunstig zal beoordelen, hangt van het concrete geval af. Als mogelijke koper onderhandelt u best met de verkoper. Spreek duidelijk af wie de regularisatievergunning aanvraagt en wie de kosten hiervoor betaalt. Laat dit alles als "opschortende voorwaarde" mee opnemen in uw verkoopovereenkomst. Best kunt u bijvoorbeeld laten opnemen dat de koop enkel doorgaat"
- indien er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld"
- of indien de verkoper eerst een regularisatievergunning bekomt"
- of indien u een regularisatievergunning bekomt"
al naargelang de afspraken die tussen u en de verkoper gemaakt worden.


Zonevreemde woningen:
Het begrip "zonevreemde woning" is ontstaan bij de invoering van de gewestplannen (gewestplan) in de jaren 70. Die plannen leggen vast welke zones voor wonen bestemd zijn. Concreet betekent dit dat alle woningen die buiten de woonzone liggen als zonevreemd kunnen beschouwd worden. Een aantal voorbeelden zijn een kasteel in parkgebied, een vierkantshoeve die niet meer voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt maar wel ligt in landbouwgebied...
Meestal bestonden deze gebouwen al voor dat het gewestplan werd opgemaakt. Zonevreemd is dus iets totaal anders als "illegaal". Illegale woningen zijn woningen gebouwd zonder bouwvergunning. De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk, legaal, tot stand gekomen. Ze zijn niet illegaal.
De wetgeving op Vlaams niveau legt beperkingen op rond zondevreemde constructies. Deze wetgeving werd reeds meermaals gewijzigd. Kort samengevat zijn er nu volgende mogelijkheden:

Binnen alle zoneringen kan men:
• zonder stedenbouwkundige vergunning onderhouds en instandhoudingswerken uitvoeren die geen betrekking hebben op de stabiliteit. Meer concreet betekent dit kapotte dakpannen vervangen, versleten ramen vervangen (weliswaar zonder de maten van de raamopeningen te veranderen!), ....
• zonder stedenbouwkundige vergunning de werken uitvoeren die vermeld staan in het besluit van de Vlaamse Regering in verband met de `kleine werken'.Deze werken kunnen echter absoluut niet tot doel hebben om de functie van het pand te wijzigen.
• mét een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning onderhouds-en instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op de stabillteit. Zo kan een gescheurde muur opnieuw worden opgetrokken, kunnen dakgebintes worden vervangen.

Binnen een beperkt aantal zoneringen kan men:
• het bestaande gebouw verbouwen binnen het bestaande bouwvolume.
• de bestaande woning herbouwen op dezelfde plaats en binnen het bestaande bouwvolume
• op een gewijzigde plaats van een bestaande woning herbouwen, binnen het bestaand bouwvolume als men aan strikte voorwaarden voldoet die betrekking hebben op de rooilijn en de verbouwlijn.
• de woning uitbreiden: de uitbreiding kan met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen, slechts leiden tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³ nuttige ruimte³ deze uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % echter niet overschrijden.
• beperkte functiewijzigingen uitvoeren.

Deze uitzonderingsmaatregelen zijn verbonden aan enkele randvoorwaarden.

Lees hier meer over de meest recente en volledige wetgeving

Voor enkele markante zonevreemde woningen is de stad bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit RUP heeft als doel bepaalde markante zonevreemde panden in de toekomst meer mogelijkheden te geven. Klik hier voor meer informatie over de stand van zaken van dit RUP

Lees hier meer over de RUP's

afdrukken