Na de bouw

BTW-aangifte:
Of je nu de werken –al dan niet in hun geheel- zelf uitvoert of aan vaklui overlaat maakt geen verschil. Er geldt slechts één principe: de belastbare basis voor het innen van BTW mag niet beneden de normale waarde van de werken liggen. De waarde van de werken wordt bepaald aan de hand van de normale prijzen die in de streek gelden vanaf 1 januari van het jaar waarin men de woning betrekt. In ieder geval beschouwt de fiscus alle werken als uitgevoerd door iemand die aan de BTW onderworpen is. (Het betreft hier slechts een vermoeden dat de wet vooropstelt).
Je moet als eigenaar dus altijd bewijzen dat je sommige werken zelf uitgevoerd hebt, met of zonder hulp van aanverwanten (binnen de opgelegde beperkingen) en dat je de bouwmaterialen zelf aangekocht hebt (factuur).

Verlaagd BTW-tarief :
De btw-verlaging tot 6% op nieuwbouw, slopen en heropbouw is een feit. Op 10 februari 2009 zijn de Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd die de concrete toepassing van deze maatregel uit het economisch relanceplan mogelijk maken.
- Nieuwbouw:
Het gaat om een tijdelijke maatregel die uitsluitend van toepassing is op facturen die opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
Voor nieuwbouw daalt het normaal btw-tarief van 21% naar 6% voor de bouw of de aankoop van een nieuwe woning. De bouwheer moet de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, gebruiken. De verlaging geldt op een beperkte schijf van facturen voor een totaalbedrag van maximum 50.000 euro, exclusief btw. Hierdoor kan je van 7.500 euro voordeel genieten.
De verkoop van woningen op plan en de verkoop van nieuwe al gebouwde appartementen vallen ook onder het toepassingsgebied van de btw-vermindering.
- Sociale woningbouw:
Sinds 2007 is het btw-tarief verlaagd van 12% naar 6% voor de bouw van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen of door hen erkende maatschappijen. Nu zal ook de bouw van nieuwe sociale woningen door andere overheden in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6%.
- Slopen-heropbouw:
Sinds begin 2007 is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken. De regel was enkel van toepassing in 32 gemeenten.Deze beperking tot 32 stadsgebieden valt weg in 2009 zodat dit jaar het volledige grondgebied in aanmerking komt. Het gaat om een tijdelijke maatregel zodat vanaf 2010 opnieuw de beperkte lijst zal gelden. Ook hier is er de voorwaarde dat het om een enige woning gaat, die je zal gebruiken als hoofdverblijfplaats.
- Renovatiewerken:
Het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken blijft ongewijzigd van toepassing tot eind 2010 indien men voldoet aan volgende voorwaarden:
• De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
• De woning moet, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning worden gebruikt;
• De eerste ingebruikneming gaat ten minste vijf jaar terug;
• De werken moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker door een geregistreerd aannemer;
• De klant moet een attest overmaken aan de aannemer waarop vermeld staat dat aan de voorwaarden is voldaan. De gegevens van het attest moeten ook op de factuur vermeld worden.

Voor meer informatie en voor het aanvragen van de nodige formulieren kan u contact opnemen met uw plaatselijk BTW-kantoor.

Kadastraal inkomen:
- Wat is het kadastraal inkomen?
Ambtenaren van de belastingsadministratie kennen aan elk onroerend goed dat in België gelegen is een kadastraal inkomen (K.I.) toe. Het K.I. is het inkomen dat een onroerend goed, zowel bebouwd (huis) als onbebouwd (grond), gedurende 12 maanden wordt geacht op te brengen. Je woning heeft een K.I. ongeacht of je ze verhuurt of zelf bewoont. Het is de administratie van het kadaster die het bedrag vastlegt volgens de grootte, de mate van comfort e.d. Men trekt evenwel 40% af voor de onderhoudskosten, herstellingswerken, enz.
- Wanneer wordt het kadastraal inkomen vastgelegd?
Het K.I. wordt in de toekomst jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Wanneer je de woning zelf betrekt of verhuurt, moet je dat binnen de 30 dagen melden bij het kadaster (Speelhof 17, 3740 Borgloon) met de nodige formulieren die je aldaar kunt bekomen.
De administratie van het kadaster laat je dan binnen afzienbare tijd officieel weten welk K.I. ze aan je woning toekent. Gaf je niet akkoord, dan moet je binnen de 2 maanden een aangetekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de belastingsadministratie.

Onroerende voorheffing:
Als eigenaar (of erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) ben je onroerende voorheffing of ‘grondbelasting’ verschuldigd. De onroerende voorheffing wordt berekend op het K.I.

- Berekening van de onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing omvat een aandeel voor de staat, alsook de provinciale als gemeentelijke opcentiemen die jaarlijks door de provincieraad en de gemeenteraad gestemd worden. Zij kunnen dus verschillen naargelang de plaats waar het goed gelegen is. Voor de stad Borgloon kan u via onderstaande link het retributiereglement ‘opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest’ terugvinden. (retributiereglement)
- Hoe betalen?
Voor het betalen van de onroerende voorheffing krijg je automatisch een uitnodiging gestuurd.
De onroerende voorheffing kan in sommige gevallen verminderd worden. Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij de plaatselijke ontvanger der belastingen, Voorstraat 43, 3500 Hasselt.

Bewaring van documenten:
Je bent verplicht alle documenten in verband met het gebouw te bewaren gedurende vijf jaar na het betekenen van het K.I.. De ambtenaar van de administratie kan ernaar vragen. Het is echter nuttig de facturen e.d. langer te bewaren in verband met de aansprakelijkheid van de aannemers.

Verhuis
Dienst bevolking: adreswijziging

Inbraakpreventie:
Eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen heel wat inbraken vermijden. Wij raden aan om volgende tips op te volgen. Ze kunnen u een hoop ellende besparen.

• Ramen bij platte daken zijn kwetsbare plaatsen. Beveilig ze met bijkomende grendels of veiligheidssloten. Denk eraan dat de achterkant van uw woning vaak nog kwetsbaarder is dan de voorkant! Sluit ook uw tuinhuis degelijk af. Het opgeborgen tuingerei (ladder, werktuigen…) kan een dief goed van pas komen. Verlicht uw huis ’s avonds door middel van eenvoudige tijdsschakelaars.
Denk eraan dat inbrekers licht schuwen.
Een halogeenverstraler met detector als buitenverlichting heeft een fel afschrikeffect.
Probeer bij een nieuwbouw liever niet te besparen op het hang- en sluitwerk van ramen en deuren. Dieppuntsluitingen zijn een stuk moeilijker te ‘kraken’ en veel veiliger.
• Uiteraard zijn er ook de elektronische beveiligingssystemen. Elektronische beveiliging mag nooit de eerste stap op de weg naar inbraakpreventie zijn. In de eerste plaats dienen we te denken aan onze gewoonten en aan mechanische en/of bouwkundige voorzorgsmaatregelen. De installatie van een alarmsysteem is een aanvullende maatregel. Zo’n systeem schrikt af en maakt melding van inbraak, maar houdt niet altijd tegen.
• Laat u vooraf degelijk inlichten over de mogelijkheden en ook beperkingen van een alarmsysteem. Het is raadzaam niet te “doe-het-zelven” maar een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend installateur onder de arm te nemen. Enkel nadat die de installatie heeft gekeurd, mag ze worden gebruikt. De start ervan is ook afhankelijk van een onderhoudscontract, waarbij de installatie minstens één keer per jaar wordt nagezien. Binnen de vijf dagen na de ingebruikname dient u de politie hiervan schriftelijk in kennis te stellen. U moet de naam van één contactpersoon doorgeven die bij uw afwezigheid ter plekke komt en het alarm kan uitschakelen. Herhaaldelijk “vals alarm” kan leiden tot overlast en u riskeert een boete.
• Raadpleeg verder uw verzekeraar en hou rekening met de eventuele eisen van uw maatschappij. Valt de aanschaf van een alarminstallatie bij een nieuwbouw te duur uit, probeer dan alleen de nodige leidingen te voorzien (of eventueel leg buizen met een trekdraad) in vloer en muren.
• De politie brengt op aanvraag een bezoek aan uw woning om u suggesties te geven over mogelijk te nemen preventiemaatregelen.


afdrukken