Architect

Bij het bouwen of verbouwen komen heel wat administratieve, en vooral technische en constructieve factoren kijken, waarvoor een heel specifieke opleiding en ervaring vereist is. Om het bouwproces op een veilige manier te laten verlopen voorziet de wet daarom dat u voor de opmaak van de plannen en de opvolging van de bouwwerken een architect moet aanstellen. In die zin zal bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag, deze aanvraag enkel ontvankelijk zijn indien de bouwplannen en documenten door een architect ondertekend werden.
Gezien de belangrijkheid en de impact van deze taak, wordt in de wet voorzien dat de architect zowel voor het concept als voor de uitvoering mede instaat voor een tienjarige beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor moet de architect zich trouwens verplicht verzekeren.

Bij de aankoop van bouwgrond of van een bestaande woning kan een architect u professioneel adviseren waardoor eventuele problemen ogenblikkelijk kunnen ingeschat worden, zoals:
• de kenmerken van bv. de oriëntering en de bodemgesteldheid van
de bouwgrond;
• de bouwfysische kenmerken van de woning die u wenst aan te kopen, zoals
het opsporen van de mogelijke verborgen gebreken;
• de bouwmogelijkheden en de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het perceel.

Na de aankoop zal de architect aan de hand van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en op basis van uw bouwprogramma schets- en voorontwerpen voor u uitwerken, die uiteindelijk zullen leiden tot het definitief ontwerp. Met het definitief ontwerp zal de architect een volledig bouwdossier opmaken en uiteindelijk gebruiken voor het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag.

Na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning zal de architect aan de hand van de uitvoeringsplannen, de kostenraming, en een goed bestek de voor u best geschikte aannemer(s) zoeken.
Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal de architect controle uitoefenen op de werkzaamheden, en daar waar nodig tijdig bijsturen. De architect zal tevens alle facturen nazien naar de werkelijk geleverde prestaties.
Meer informatie www.ordevanarchitecten.be

afdrukken