Ruimtelijke uitvoeringsplannen Borgloon

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een uitvoeringsplan wordt gebruikt als toetsingskader voor stedenbouwkundige vergunningen.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan echter meer dan alleen de bestemming en inrichting van een gebied vastleggen. Het kan ook beheersmaatregelen bevatten. In tegenstelling tot de plannen van aanleg is een uitvoeringsplan veel meer gericht op de uitvoering van een beleid.
Plannen van aanleg hadden vaak een star karakter, waardoor ze geregeld herzien moesten worden om goede projecten toch nog mogelijk te maken. Om dit te vermijden wil de stad bij de opmaak van uitvoeringsplannen een zekere flexibiliteit toelaten. Dit betekent dat er in de voorschriften soms een zekere afwijkingsmarge ingebouwd wordt. Aan die flexibiliteit wordt wel een intensiever overleg gekoppeld. Dat moet ervoor zorgen dat de flexibiliteit wel degelijk leidt tot meer kwaliteit en niet enkel tot meer rendement.
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden goedgekeurd door de deputatie van de provincie waarin de gemeente gesitueerd is, na een openbaarmaking en een definitieve aanvaarding door de gemeenteraad.

Volgende RUP‘s werden reeds goedgekeurd of zijn nog in opmaak:

RUP "Fruitveiling Zuid"

Status: goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 27.02.2018.
Omschrijving: Het RUP "Fruitveiling Zuid" heeft als doel om enerzijds een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein voor fruitgerelateerde bedrijvigheid te realiseren en anderzijds om knelpunten binnen het bestaande RUP inzake bouwhoogtes en bestemmingen op te lossen.

Lees hier meer over het RUP "Fruitveiling Zuid"

RUP "Konings/Lux/Intesa"

Status: goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28.11.2017
Omschrijving: Het Rup "Konings/Lux/Intesa" heeft als doel om de bestaande bedrijven Konings en Lux en het woon- en activiteitencentrum Intesa uitbreidingsmogelijkheden te bieden.

Lees hier meer over het RUP "Konings/Lux/Intesa"

RUP Centrale begraafplaats

Status: goedgekeurd door de deputatie dd. 14-02-2008
Omschrijving: Het RUP centrale begraafplaats kadert in de uitvoering van het GRS, waarin de locatie langs de Sint-Lambertusstraat te Hendrieken, werd weerhouden. Op die plaats wordt de gewestplanbestemming agrarisch gebied opgeheven en vervangen door het RUP. Het opzet is om een centrale begraafplaats te voorzien voor de fusiegemeente Borgloon gezien de bestaande begraafplaatsen nagenoeg volledig bezet zijn en een uitdovend karakter hebben. De nieuwe begraafplaats werd ontworpen als een multifunctionele ruimte, waarbij het concept een park is waarin mensen begraven worden. Het is de bedoeling om een ’parkbegraafplaats‘ te ontwikkelen waarbij het park het uitzicht zal krijgen van een hoogstamboomgaard. 

Lees hier meer over het RUP Centrale begraafplaats

RUP Uitbreiding Fruitveiling

Status:goedgekeurd door de deputatie dd. 14-02-2008
Omschrijving:Het opzet van voorliggend RUP is om Veiling Borgloon de mogelijkheid tot uitbreiding te bieden.
Temidden van de bedrijfsgebouwen langs de Kernielerweg worden de twee bestaande woningen ingesloten. De bedoeling van dit RUP is om de mogelijkheid te scheppen om deze woningen op termijn af te breken en alzo de veiling te kunnen uitbreiden.

Lees hier meer over het RUP Uitbreiding Fruitveiling

RUP Nieuw bedrijventerrein

Status: goedgekeurd door de deputatie dd. 17-06-2009
Omschrijving:Het RUP nieuw bedrijventerrein kadert in de uitvoering van het GRS, waarin de locatie langs de Kernielerweg, tegenover de fruitveiling, werd weerhouden.
Het plangebied wordt ingesloten door de Kernielerweg, de Vilsterbron, de Boeshovenweg en de Rullecovenstraat. Op die plaats wordt de gewestplanbestemming agrarisch gebied opgeheven en vervangen door voorliggend RUP. De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ongeveer 10ha 26a 42ca, omvattende een zone voor lokale bedrijvigheid, zone voor agrarisch gebied met overdruk leeggoedplateau, zone voor wegen en zone voor buffers.
Het nieuwe bedrijventerrein is bedoeld voor de herlocatie van lokale fruit gerelateerde zonevreemde bedrijven en starters die in deze sector een onderneming willen uitbouwen.

Lees hier meer over het RUP Nieuw bedrijventerrein

RUP Functiecluster Bommershoven

Status: goedgekeurd door de deputatie dd. 04-06-2009
Omschrijving:De functiecluster wordt gevormd door de Mac Queen, de lagere school en het cultureel centrum, gelegen in de hoek tussen de Bommershovenstraat en de Tongersesteenweg.
Het RUP streeft naar een functionele samenhang tussen de drie voormelde deelgebieden, een veilige ontsluiting van de schooltoegang, een landschappelijke inpassing en buffering van voornamelijk de Mac Queen, en een gecombineerd gebruik van parkeerruimte. Op die plaats wordt de gewestplanbestemming woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied opgeheven en vervangen door voorliggend RUP.

Lees hier meer over het RUP Functiecluster Bommershoven

RUP Stationsomgeving

Status: goedgekeurd door de deputatie dd. 16-07-2009
Omschrijving:In het GRS werd in de bindende bepalingen de opmaak van een RUP voor de Stationsomgeving met inbegrip van de omgeving van de beide stroopstokerijen opgenomen. Hierbij werden een aantal randvoorwaarden geformuleerd voor de ontwikkeling van deze omgeving. In het plangebied van het RUP Stationsomgeving werd o.a. het volgende opgenomen: de twee voormalige sites van de stroopstokerijen, het Stationsplein, een gedeelte van de percelen grenzend aan de Stationsstraat, de Guldenbodemlaan, de Sittardstraat en de Koning Albertlaan.

Lees hier meer over het RUP Stationsomgeving

RUP WUG Vilsterbron

Status: Goedgekeurd door de deputatie dd. 15-09-2010
Omschrijving:In het GRS werd een gedeelte van dit woonuitbreidingsgebied aangeduid als prioritair in te vullen gebied binnen de huidige planperiode. Wanneer de gronden binnen een woonuitbreidingsgebied niet allemaal tot één eigenaar behoren, wordt de ontwikkeling best in een RUP vastgelegd. Het beleid wil in dit gebied een innovatieve woonwijk inrichten, met respect voor kleinschaligheid, een aangenaam woonklimaat en als geheel opgevat volgens de principes van duurzame stedenbouw.

Lees hier meer over het RUP WUG Vilsterbron

RUP Centrum

Status: Het  RUP “Centrum” is goedgekeurd door deputatie in zitting van 02.10.2014
Omschrijving:Het RUP "Centrum" heeft de herziening van het BPA 1b Centrum tot doel, waarbij de afbakening van het plangebied van het BPA wordt overgenomen (het ganse Middeleeuwse centrum) en uitgebreid.
Reden voor deze herziening is dat de voorschriften van het vroegere BPA niet voldoende toereikend zijn om een aangepast "vergunningenbeleid" te voeren. Door het RUP wordt het mogelijk om een verguningenbeleid te voeren op maat van en met respect voor de historische stadskern.
Verder voorziet het RUP in duurzame oplossingen voor vier binnengebieden aan de hand van vier strategische woonprojecten.

Lees hier meer over het RUP Centrum

RUP Markante zonevreemde woningen

Status:ontwerpfase
Omschrijving:Aangezien er in de gemeente Borgloon een 400-tal zonevreemde woningen gelegen zijn, is een RUP voor zonevreemde woningen dan ook niet vreemd. De bedoeling van dit RUP is om de 21 geselecteerde markante zonevreemde panden ruimere bestemmingen toe te laten dan binnen de huidige regelgeving wordt voorzien.

RUP Marbor

Status:goedgekeurd door de deputatie dd. 05-07-2012
Omschrijving:Het Rup "Marbor” heeft als doel de bestaande toestand van het bedrijf Marbor te legaliseren, er wordt geen verruiming van het bestaande bedrijfsterrein voorzien. Het betreft in principe een uitbreiding van de KMO-zone tot en met de huidige toestand in gebruik.

Lees hier meer over het RUP Marbor

afdrukken