Verordeningen

Het decreet Ruimtelijke Ordening heeft de vergunningsplicht ingevoerd voor bepaalde inrichtingen, werken, handelingen en activiteiten. Deze limitatieve lijst kan bij decreet nog verder uitgebreid worden. Door het vaststellen van een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, kan de uitvoering van de niet in de lijst opgesomde handelingen en werken, aan de vergunningsplicht onderworpen worden, en kunnen voor de vrijgestelde werken en handelingen een vergunningsplicht ingevoerd worden.

Gewestelijke verordeningen vastgesteld door de Vlaamse Regering

Provinciale verordeningen vastgesteld door de Vlaamse Regering

Gemeentelijke verordening vastgesteld door de Deputatie
Heden werden er nog geen gemeentelijke verordeningen vastgesteld.

afdrukken