De Kids-ID

Waarom een Kids-ID?
• goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar
• geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen
• telefoon-cascadesysteem "hallo-ouders" waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie.

Hoe aanvragen?
Aanvraag bij het stadsbestuur door de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. (In bijzijn van het kind + een pasfoto)

Wanneer aanvragen?
Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland.

Geldigheidsduur?
3 jaar

Prijzen en leveringstermijnen:

Aanvraagprocedure               Leveringstermijn             Prijs
normale procedure                3 weken (gemiddeld)      € 10,30

In uitzonderlijke gevallen* kan je in spoed een identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen.
*Als uitzonderlijke situatie wordt beschouwd:
– uitzonderlijke omstandigheden waardoor je duidelijk niet op voorhand kon weten dat je dringend met je kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld een overlijden, een spoedoperatie, of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland;
– wanneer minstens 15 dagen voordien een Kids-ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen;
– als je kind al een Kids-ID heeft, maar dit document in de 15 dagen voor je vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd.

Voor meer info kan je terecht bij de dienst bevolking, Carine Geunis
tel. 012 67 36 87 of de website www.ibz.rrn.fgov.be
afdrukken