Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning/kamer voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning/kamer.

Het attest is tien jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht Het hangt met ander woorden ’vast‘ aan het pand.

De aanvraag van een conformiteitsattest wordt beperkt tot de woningen/kamers die als hoofdverblijf worden verhuurd.
Alle woningen/kamers kunnen een attest krijgen. Voor de volgende woningen/kamers kan het attest worden afgeleverd nadat een onderzoek ter plaatse werd uitgevoerd aan de hand van het technisch verslag:

  • woningen gerealiseerd vóór 1998 en meer dan 20 jaar voor de aanvang van het conformiteitsattest; kamers gerealiseerd voor 1 september 1998 en meer dan 15 jaar voor aanvraag conformiteitsattest;
  • woningen gerealiseerd (nieuwbouw, splitsing, samenvoeging, …) na 1 november 1998; kamers gerealiseerd na 1 september 1998;
  • woningen/kamers die ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoonbaar werden verklaard.
    • een verklaring dat de woning/kamer voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen;
    • een schema van de indeling van de woning, waarop de functies van de lokalen worden vermeld.

Voor de overige woningen/kamers kan een attest verstrekt worden zonder een voorafgaand onderzoek ter plaatse. In dat geval moet bij de aanvraag van het conformiteitsattest het volgende worden gevoegd:

Procedure

De procedure voor woningen en kamers is identiek.

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk en aangetekend aan bij het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag wordt een schema van de woning en de nodige documenten gevoegd (bijvoorbeeld brandweerattest en keuringsattest van gas- en elektrische installaties,…). De verhuurder overhandigt het schema van de woning uiterlijk bij de aanvang van het woningonderzoek aan de onderzoeker.

Het conformiteitsattest kost € 62,00.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 60 dagen na de officiële aanvraag. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning werd onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

Het conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig. Indien in de tussentijd de woning niet meer voldoet aan de normen van het Vlaams Gewest, kan het attest ingetrokken worden. Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de burgemeester heeft de woning ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaard;
  • er zijn structurele werkzaamheden uitgevoerd.

www.bouwenenwonen.be

afdrukken