Huisvesting seizoensarbeiders

Elk jaar opnieuw stelt de land- en tuinbouwsector in Borgloon meerdere honderden seizoenarbeiders tewerk. Sinds een aantal jaren stijgt het aantal buitenlandse seizoenarbeiders spectaculair. Deze tijdelijke werknemers moeten ook gehuisvest worden. De manier waarop dit laatste dient te gebeuren is evenwel niet altijd even duidelijk. Zijn er wel of geen normen die terzake dienen nageleefd te worden? Het Kamerdecreet blijkt in ieder geval van toepassing. Dat kamerdecreet bevat de minimale normen waaraan kamers en studentenkamers dienen te voldoen. Seizoenarbeiders vallen onder de normen voor de kamers, hetgeen concreet betekent dat seizoenarbeiders moeten gehuisvest worden in een kamer met een minimale vloeroppervlakte van 12 m² indien ze bewoond wordt door één persoon en van 18 m² als ze wordt bewoond door twee personen. In de praktijk blijkt die oppervlaktenorm moeilijk haalbaar voor de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders. Resultaat is dan ook dat deze mensen vaak gehuisvest worden in minder goede omstandigheden.

Na talrijke overlegmomenten en werkbezoeken vanuit de hogere overheid werd getracht het huidige kamerdecreet te versoepelen en is men gekomen tot het zogenaamde ’Kataraktdecreet‘. Sedert 6 juli 2008 geldt deze versoepeling enkel wat betreft de oppervlakte en de hoogte. Alle andere normen (kwaliteit, veiligheid,…) van het kamerdecreet blijven gewoon verder van toepassing.

Wat verstaat men onder seizoensarbeiders?
Seizoenarbeiders zijn gelegenheidsarbeiders die gedurende een beperkte periode tewerkgesteld zijn in de land- of tuinbouwsector.
Voor de tuinbouwsector betekent dit een maximale duur van tewerkstelling van 65 dagen per kalenderjaar.
Voor de landbouwsector betekent dit een maximale duur van tewerkstelling van 30 dagen per kalenderjaar.

Het kataraktdecreet in de praktijk:

1. Kwaliteit en veiligheid
o Er mogen geen ernstige vochtproblemen zijn
o Muren, daken, plafonds en vloeren moeten stabiel zijn
o Muren en vloeren moeten afgewerkt zijn ( pleisterwerk, tegels,…)
o Er moeten voldoende stopcontacten en verlichting aanwezig zijn (min. 1 stopcontact en 1 lichtpunt in elk lokaal)
o Er moet voldoende en veilige verwarming voorzien worden
o Er dient voldoende natuurlijk licht en verluchting aanwezig te zijn (er mag geen risico op CO-vergiftiging, elektrocutie of brand bestaan)
o Bad-, kook- en toiletfuncties moeten vakkundig geïnstalleerd zijn en goed functioneren. Een wastafel moet aanwezig zijn (op de kamer of gemeenschappelijk).

2. Bezettingsnormen gemeenschappelijke functies
o Per 6 bewoners dient er 1 gemeenschappelijke WC te zijn
o Per 10 bewoners 1 gemeenschappelijke douche of bad
o Per persoon dient er 1,5 m² gemeenschappelijke kookruimte voorzien te worden
o Er zijn geen normen vastgelegd met betrekking tot de maximale afstand tussen slaap- en gemeenschappelijke ruimtes en geen onderscheid tussen mannen en vrouwen (noch voor gemeenschappelijke functies, noch voor slaapruimte)

3. Hoogtenorm
o In elke ruimte dient de hoogte minimum 250 cm te bedragen.
o Hierop is een afwijking mogelijk van 15 cm ( dus 235 cm) indien aan alle kwaliteit- en veiligheidsnormen voldaan is.
o Bij hellende plafonds wordt de vloeroppervlakte meegerekend tot 180 cm plafondhoogte.

4. Oppervlaktenormen
○ Overgangsregeling (tot en met 2010). Deze regeling wordt niet toegepast in Borgloon.
○ Definitieve regeling (van 2011)
 Per persoon dient er minstens 8 m² slaapruimte voorzien te worden.
 Voor 1 persoon dient er minstens 18 m² slaapruimte en gemeenschappelijke ruimte voorzien te worden. Per bijkomende persoon dient hier 10m² bijgeteld te worden. Deze 10 m² wordt onderverdeeld in 8 m² slaapruimte en 2 m² gemeenschappelijke ruimte.

Voorbeeld

Men wil 8 seizoensarbeiders huisvesten.

- Gemeenschappelijke voorzieningen:
o minimum 2 gemeenschappelijke WC’s (per 6 personen 1 WC)
o minimum 1 gemeenschappelijk bad of douche (per 10 personen 1 gemeenschappelijk bad of douche)
o minimum 12 m² gemeenschappelijke kookruimte (per persoon 1,5 m² kookruimte – dus 8 personen x 1,5 m²)
o minimum 64 m² slaapruimte (8 personen x 8m²)
o minimum 88 m² slaap- en gemeenschappelijke ruimte (64 m² slaapruimte + 10 m² gemeenschappelijke ruimte (eerste persoon) + 14 m² (7 x 2 m² - overige 7 personen)

- Niet vergeten!
○ Er moet eveneens voldaan worden aan de kwaliteit- en veiligheidsnormen
○ Er dienen ook wastafels voorzien te worden. Ofwel in de slaapruimte, ofwel in de gemeenschappelijke ruimte

Gevolgen bij niet-naleving van de normen

- Strafrechtelijke procedure
o “Wanneer een kamer die niet aan de normen voldoet, rechtstreeks of via een tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld wordt met het oog op bewoning, wordt de (onder)verhuurder of diegene die de kamer ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro.”
o Wooninspecteurs zijn bevoegd om wanbedrijven op te sporen en vast te stellen in een proces-verbaal.
o Verzegeling van te huur gestelde of verhuurde kamers die niet aan de normen voldoen, is mogelijk

- Administratieve procedure
o “Een kamer die niet aan de normen voldoet, is ongeschikt.”
o “Een kamer die gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, is onbewoonbaar.”
o “Een kamer met een bezetting die groter is dan toegelaten, is overbewoond als het aantal bewoners zo groot is dat het een veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.”
o Gewestelijke ambtenaren zijn bevoegd om na te gaan of kamers aan de normen voldoen
o De Burgemeester kan kamers bij besluit ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaren
o Ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde kamers worden geregistreerd en zijn onderworpen aan een jaarlijkse heffing

afdrukken