Stemmen bij volmacht

Wat als je je niet beschikbaar bent op de dag van de stemming?

Indien je je in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je 2 verschillende opties:

 • Stemmen bij volmacht
 • Je kan je onthoudingsredenen bezorgen op de dienst bevolking.  Een kopie van de bewijsstukken wordt de dag van de stemming bezorgd aan de betrokken voorzitter van jouw stembureau.  Het is aan te raden de originele bewijsstukken ook zelf bij te houden ter eventuele verantwoording na de verkiezingsdag.

Doelgroep

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.

 

Voorwaarden

Volmacht kan in onderstaande gevallen (1 tot 6) worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Procedure

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen. Er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Nodig

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

 1. De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
   
 2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
 3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
   
 4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
   
 5. De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
   
 6. De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
   
 7. De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Het volmachtformulier kan je hieronder downloaden of rechts van deze pagina onder de titel "Ook interessant voor u". De volmacht wordt gesteld op een formulier ACD/11 of ACF/9bis dat ook gratis verkrijgbaar is bij de dienst burgerzaken van het lokaal bestuur, die eveneens aanvullende toelichtingen kan geven.

 

contact-icon

Contactinformatie

Burgerzaken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 66
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten