Adviesraad

De hoofddoelstellingen van de stedelijke raad voor personen met een beperking zijn:

  • Het organiseren van een lokaal overleg i.v.m. het gehandicaptenbeleid.

  • Het adviseren van het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk gehandicaptenbeleid.

  • De collectieve belangen van alle personen met een beperking in de gemeente behartigen door te zorgen dat zij op een geïntegreerde wijze aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

  • De raad dient er bijgevolg over te waken dat het stadsbestuur een inclusief beleid voert, meer bepaald dat alle beleidsopties en –uitvoeringen getoetst worden op hun gelijkwaardig effect ten aanzien van personen zonder dan wel met een beperking.

Logo gehandicaptenraad