Belasting tweede verblijven

De stad heft een jaarlijkse belasting op tweede verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van Borgloon.

Een tweede verblijf is een woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in het bevolkingsregister of het wachtregister van de stad Borgloon.

Dit is ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en verblijven die tegelijkertijd als woongelegenheid en voor beroepsuitoefening of handelsactiviteit worden gebruikt.

Bedrag

Het bedrag van de heffing wordt vastgesteld op € 700,00 per jaar per tweede verblijf. De heffing is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het betreffende pand op 1 januari van het aanslagjaar.

In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de heffing verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar heffingsplichtig voor zijn wettelijk deel.

De belasting wordt ingevorderd ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Aangifte indienen

Indien je tot de heffingsplichtigen behoort, moet je jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur via het aangifteformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier bezorg je via een aangetekend schrijven aan het stadsbestuur, of je komt het persoonlijk afgeven tegen een ontvangstbewijs.

Het aangifteformulier kan je onderaan deze pagina downloaden of je kan het opvragen bij de financiële dienst van het lokaal bestuur. Daarnaast vind je hieronder ook het belastingreglement op tweede verblijven terug.

 

 

Aangifte formulier belasting tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven - 2020-2025

Publicatie: 17/12/2019

Belasting op tweede verblijven 2016-2019

Publicatie: 20/12/2016
contact-icon

Contactinformatie

Belastingen
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten