Exitstrategie coronamaatregelen – FASE 3

 • 11 juni 2020

De Nationale Veiligheidsraad keurde, in overleg met de experten, fase 3 van de exitstrategie goed. Deze fase is op 8 juni van start gegaan. De aanpak is hierbij veranderd: vrijheid is de regel geworden en wat niet mag de uitzondering. Sommige activiteiten blijven echter verboden omdat ze een te nauw contact tussen mensen met zich meebrengen. Bij deze nieuwe fase horen nieuwe regels:

Voor het individueel gedrag zijn er zes gouden regels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, moeten ruimtes voldoende verlucht worden.
 • Extra voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 m blijft geldig, behalve voor mensen uit hetzelfde gezin, kinderen < 12 jaar onderling en personen uit de uitgebreide bubbel. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren moet je een mondmasker dragen.
 • Sociale contacten worden uitgebreid tot 10 personen per week. Dit is een individueel recht: de 10 personen mogen elke week veranderen.
 • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot max. 10 personen, incl. kinderen, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden.

! Het naleven van de maatregelen is essentieel om een heropleving van de pandemie te vermijden. Hiervoor rekenen we op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

E C O N O M I E

Alle economische activiteiten worden hernomen, met uitzondering van diegene die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid. Telewerken blijft aanbevolen indien mogelijk en transacties op afstand krijgen de voorkeur.

De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren worden op de website www.info-coronavirus.be geplaatst. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels uit het ministerieel besluit van toepassing:

 • De onderneming of vereniging informeert klant en werknemer tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
 • De afstand van 1,5 m moet gegarandeerd worden. Zo niet, dan is een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Samenscholingen moeten vermeden worden.
 • Er worden door de onderneming of vereniging middelen ter beschikking gesteld van klanten en personeel om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen waarborgen. De werkplaats en het gebruikte materiaal moeten regelmatig gedesinfecteerd worden.
 • De werkplaats moet goed verlucht worden.
 • Er wordt een contactpersoon aangeduid waar klanten en personeelsleden mogelijke besmettingen kunnen melden.

Handelszaken, winkels en vrije beroepen mogen opnieuw openen, indien ze de nodige maatregelen treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Daarbij is het behoud van 1,5 m afstand erg belangrijk. Ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen als ze voldoen aan de bepalingen zoals vermeld in de gidsen die ter beschikking staan op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is (gepubliceerd op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst). Eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen vanaf 8 juni heropenen, met uitzondering van: welnesscentra, sauna’s, casino’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken en dancings, publiek toegankelijke zwembaden.

Markten met meer dan 50 kramen zijn verboden. Kleinere markten kunnen doorgaan mits toestemming van de lokale overheid en mits de nodige maatregelen in acht genomen worden. Braderieën en jaarmarkten zijn nog niet toegelaten.

Horecazaken mogen opnieuw klanten ontvangen, mits naleving van enkele regels:

 • Een afstand van 1,5 m tussen de verschillende tafels, tenzij de tafels gescheiden worden door een plexiglazen wand.
 • Max. 10 personen per tafel en enkel zitplaatsen zijn toegestaan (de klant blijft aan tafel zitten).
 • Personeel moet verplicht een mondmasker dragen.
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan, m.u.v. eenmanszaken.
 • Voor terrassen gelden dezelfde regels als binnen.
 • Het volledige protocol kan je nalezen op http://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige)

Diensten aan huis zijn toegelaten vanaf 8 juni, mits respect voor de social distance en de protocollen die van toepassing zijn. 

G E Z O N D H E I D

 •  Zowel zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg, als de zorgverstrekkers in ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. Ziekenhuizen organiseren zelf hun bezoekersregeling. Het is dan ook aangeraden om je te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.
 • De bijstand aan oudere, mindervalide en kwetsbare personen wordt opnieuw opgestart: Thuishulp, familiale hulp, thuisverpleegkundigen, opvangcentra, …

O N D E R W I J S

 • Het kleuteronderwijs wordt hervat.
 • Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen heropenen onder voorwaarden.
 • In het middelbaar, hoger onderwijs en volwassenonderwijs gaan de lessen door volgens strikte richtlijnen en maatregelen.

O P E N B A A R   L E V E N

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijk, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen, onder voorwaarden, hernemen. Let op! Samenscholingen van meer dan 10 personen blijven echter verboden tot minstens 30 juni 2020.

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten. Alle logiesvormen mogen openen indien de geldende protocollen en de regels rond social distance nageleefd worden.

Contactloze sportactiviteiten zijn, onder voorwaarden, opnieuw toegelaten:

 • Sportlessen en trainingen moeten in georganiseerd verband plaatsvinden.
 • In aanwezigheid van een trainer of meerderjarige toezichter.
 • Met max. 20 personen en met respect voor de afstandsregel van 1,5 m.
 • Competities gaan door zonder publiek. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters.

Sportzalen en fitnessruimtes mogen heropenen, indien de geldende protocollen nageleefd worden.

R E I Z E N

Vanaf 15 juni is het weer toegelaten om te reizen vanuit en naar België, voor alle landen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van een gunstig epidemiologisch verloop.

Raadpleeg steeds het reisadvies van Buitenlandse Zaken, indien je van plan bent om een reis naar het buitenland te maken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

V E R S O E P E L I N G E N

Onder voorbehoud van een gunstig epidemiologisch verloop:

Vanaf 1 juli:

 • is de heropening voorzien van welnesscentra, sauna’s, casino’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, publiek toegankelijke zwembaden en feestzalen (max. 50 personen)
 • worden alle sportactiviteiten toegestaan, met een maximum van 50 personen. Er opnieuw competities georganiseerd worden
 • mogen wedstrijden en voorstellingen doorgaan met een zittend publiek van max. 200 personen
 • mogen ceremonies plaatsvinden in aanwezigheid van max. 200 personen
 • kunnen jeugdkampen doorgaan in bubbels van max. 50 personen

Vanaf 1 augustus

 • zijn dorpsfeesten of kermissen toegelaten

Vanaf 1 september

 • mogen discotheken en dancings heropenen