Installatie Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  • 13 december 2018

Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur dient vanaf 2019 een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geïnstalleerd te worden. Dit Comité heeft de exclusieve bevoegdheid te beslissen over de individuele steuntoekenningen door het OCMW aan onze behoeftige inwoners. Tevens kan het Comité advies verlenen aan de OCMW-raad.

Het Comité bestaat uit 7 leden inclusief de voorzitter. De voorzitter wordt aangeduid op voordracht van een meerderheid van gemeenteraadsleden. De 6 leden worden eveneens voorgedragen door de verschillende fracties overeenkomstig het evenredig aantal zetels van de fracties in de OCMW-raad, gebruikmakend van volgende formule:

Aantal zetels in de OCMW-raad (=Gemeenteraad) maal 6 gedeeld door 21. Vervolgens wordt aan het getal voor de komma een gelijk aantal zetels toegekend. Hierna bekomt het hoogste quotiënt na de komma de volgende zetel en zo tot de 6 zetels zijn toegekend. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst.

Voor Borgloon betekent dit volgende mandaten:

Lijst Zetels in OCMW-raad Resultaat formule Zetels comité
Open VLD-Stroop 9 2,57 3
sp.a 8 2.28 2
N-VA 2 0,57 1
CD&V 2 0,57  
  21    

De verkozenen kunnen per fractie of in een verbinding van twee of meerdere fracties hun leden voor het Bijzonder Comité voordragen. Een model van voordrachtformulier kan op eenvoudig verzoek bekomen worden bij de algemeen directeur via vera.leemans@borgloon.beDe voordracht dient wel te gebeuren volgens onderstaande modaliteiten.

Een persoon kan maar één akte van voordracht van kandidaat-leden ondertekenen (artikel 92, zevende lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur).
De voordrachtakte vermeldt niet meer kandidaat-leden dan het aantal dat aan de lijst of groep van lijsten is toegewezen overeenkomstig artikel 91 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Tenzij het gaat om een lijst of groep van lijsten waaraan maar één zetel in het bijzonder comité voor de sociale dienst is toegewezen, vermeldt de voordrachtsakte kandidaat-leden van verschillend geslacht.

Wanneer is een akte ontvankelijk?
Als een kandidaat-lid of een opvolger aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen, moet de voordrachtsakte ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen.

Als een kandidaat-lid of een opvolger niet aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen, moet de voordrachtsakte ondertekend worden door de meerderheid van de verkozenen van eenzelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.
Als de lijst of groep van lijsten van een kandidaat-lid of van de opvolger maar twee verkozenen telt, is het voldoende dat één van hen de voordracht ondertekent.
Alleen als de akte tijdig is ingediend, is ze ontvankelijk. De uiterlijke indiendatum van de akte is acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.

Aan welke voorwaarden moeten de kandidaat-leden en de kandidaat-opvolger(s) voldoen?
De voorgedragen kandidaten moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Dat betekent dat de voorgedragen kandidaten moeten voldoen aan al de volgende voorwaarden:

  • Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;
  • de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben;
  • in de gemeente wonen;
  • zich niet bevinden in een van de gevallen van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15 §1 en §2, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Wat voeg je bij deze akte?
Elke voorgedragen kandidaat moet een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bezorgen, samen met een uittreksel uit het strafregister, model 1.

Elke voorgedragen kandidaat-opvolger moet ook een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bij de akte voegen.

Let op: de kandidaat-opvolger moet opnieuw een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bezorgen, samen met een uittreksel uit het strafregister, model 1, op het ogenblik dat hij het mandaat ook effectief opneemt.

Aan wie bezorg je deze akte?
Bezorg deze gedagtekende akte, zo vlug mogelijk en uiterlijk 22 december 2018, aan de algemeen directeur, mevrouw Vera Leemans.

Secretariaat
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
zo
ma
di
wo
do
vr
za
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten